چندکلمه حرف حساب


این چندتاعکس که اینجاگذاشتم نشان ازاقتداراستقلال

 ورفاقت درعین رقابت بروبچه های استقلال هست


وقتی ازنزدیک نگاه میکنی چیزی جز دوستی ومحبت بین

ستاره های ابی پوش نمیبینی ولی نمیدونم این رسانه ملی

 علی الخصوص عادل خان فردوسی پورچی میبینن وچگونه

 حساب وکتاب میکنند که همه چیز رابرعکس ووارونه نظاره

میکنند وبه خلق خدا تلقین میکنند.فرهادمجیدی

فرهادمجیدی

خوشحالی فرزادحاتمی

مهدی هاشمی نسب


/ 0 نظر / 12 بازدید